Aanwerving

Aanwerving

Wij helpen u bij de herziening van uw contracten (arbeidscontract, stagecontract, consultancyovereenkomst, enz.), ongeacht het betrokken profiel (kaderleden en directeurs, leden van het directiecomité, bedienden, enz.). In dit verband geven wij u ook advies over...
Privéleven op het werk

Privéleven op het werk

Er zijn steeds meer onderwerpen die een impact kunnen hebben op de persoonsgegevens van werknemers, vooral  sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Wij adviseren dan ook vaak onze cliënten op dit vlak, bv.: Welke...
Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie

Wij adviseren en verdedigen ondernemingen die het slachtoffer zijn van (oneerlijke) concurrentie door ex-werknemers of zelfstandigen met wie ze samengewerkt hebben. Wij adviseren ook werknemers die in hun contract geconfronteerd worden met een niet-concurrentiebeding...
Flexibele arbeidsduur

Flexibele arbeidsduur

Arbeidsduur is een ingewikkelde en voortdurend veranderende materie. Veel bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze het werk flexibeler kunnen maken. Aangezien het om strafrechtelijk gesanctioneerde normen gaat, moet erop worden toegezien dat het wettelijk kader correct...
Tijdskrediet en verlof

Tijdskrediet en verlof

Wij helpen u bij het beheren en, indien nodig, het formaliseren van alle soorten schorsingen van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof, thematisch verlof, klein verlet, verlof om dwingende redenen, preventieve...
Discriminatie en pesterijen

Discriminatie en pesterijen

In onze praktijk besteden wij bijzondere aandacht aan situaties van discriminatie op het werk (op grond van huidskleur, seksuele geaardheid, taal, leeftijd, gezondheidstoestand, handicap, geslacht, syndicale of godsdienstige overtuiging, enz.), pesterijen en ongewenst...
Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk is momenteel een complexe, maar uiterst belangrijke kwestie. In dit verband adviseren wij onze cliënten over de stappen die ondernomen moeten worden om aan de toepasselijke reglementering te voldoen. Zo worden wij bijvoorbeeld regelmatig...
Sociale inspectie

Sociale inspectie

Alle ondernemingen kunnen geconfronteerd worden met een sociale inspectie (door het Toezicht op het Welzijn op het Werk, de RSZ-inspectie en/of het Toezicht op de Sociale Wetten) om na te gaan of zij hun verplichtingen inzake welzijn op het werk, sociale...
Tewerkstelling in het buitenland

Tewerkstelling in het buitenland

Wij helpen bedrijven met al hun vragen over tewerkstelling in het buitenland, zoals bijvoorbeeld: Kan een werknemer die tijdelijk in het buitenland gaat werken of gelijktijdig op het grondgebied van twee staten gaat werken, onderworpen blijven aan de Belgische sociale...
Staking

Staking

Dankzij onze uitgebreide expertise in arbeidsrecht hebben wij ruime ervaring in het omgaan met stakingen en beantwoorden we regelmatig vragen zoals: Wat zijn de rechten en plichten van werknemers tijdens een staking?Kunnen stakende werknemers de toegang tot het...