Sociale inspectie

Sociale inspectie

Wij ondersteunen werkgevers uit de publieke sector bij sociale inspecties (het Toezicht op het Welzijn op het Werk, het Toezicht op de Sociale Wetten, de RSZ-inspectie enz.) waarmee ze geconfronteerd worden. We trijden zowel op tijdens: de preventieve fase, om de...
Discriminatie en pesterijen

Discriminatie en pesterijen

Gelijke behandeling van personeel is een basisbeginsel van het ambtenarenrecht. Dit algemeen beginsel heeft tal van implicaties voor werknemers (gelijke toegang tot het openbare ambt, gelijke beloning via het geldelijk statuut, enz.). Naast dit algemeen beginsel is de...
Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

Wij behandelen alle juridische aspecten in verband met het welzijn van ambtenaren bij de uitvoering van hun werk. In dit verband geven wij regelmatig advies over: de invoering van een beleid inzake welzijn op het werk;de invoering van een preventief beleid inzake...
Privéleven op het werk

Privéleven op het werk

Het privéleven van ambtenaren krijgt meer en meer aandacht op het werk.  Er zijn daarbij ook steeds meer onderwerpen die een impact kunnen hebben op de persoonsgegevens van werknemers, vooral sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening...
Omgaan met langdurige afwezigheid

Omgaan met langdurige afwezigheid

Wij adviseren werkgevers uit de publieke sector over alle vragen in verband met werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Dankzij onze expertise in ambtenarenrecht kunnen wij ook arbeidsongeschikte werknemers bijstaan in hun verschillende contacten met hun...
Loopbaanonderbreking en verlof

Loopbaanonderbreking en verlof

Wij krijgen regelmatig vragen met betrekking tot de specifieke verlofregelingen uit de publieke sector (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, educatief verlof, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, enz.). Zo adviseren en begeleiden we overheden en ambtenaren...
Nalezen van statuten en reglementen

Nalezen van statuten en reglementen

Wij staan ter beschikking van werkgevers uit de publieke sector om hun statuten en interne reglementen op te stellen, bij te werken en aan te passen overeenkomstig de regelgeving en de behoeften van de administratie. Dankzij onze jarenlange ervaring kunt u op ons...
Uurroosters en wachtdiensten

Uurroosters en wachtdiensten

Onze expertise strekt zich uit tot alle vragen in verband met arbeidsduur en uurroosters van contractueel en statutair personeel. Wij bieden onze cliënten concrete oplossingen in deze complexe materie, zoals bijvoorbeeld: De mogelijkheden om flexibele dienstroosters...
Beëindiging van de statutaire relatie

Beëindiging van de statutaire relatie

Wij beschikken over uitgebreide expertise inzake de beëindiging van statutaire arbeidsrelaties (ambtshalve ontslag of afzetting/ontheffing uit het ambt, definitieve vaststelling van beroepsonbekwaamheid, definitieve lichamelijke ongeschiktheid, enz.). Wij adviseren...
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van de beëindiging van contractuele arbeidsrelaties binnen de publieke sector. Wij staan publieke werkgevers vóór een eventuele beëindiging bij om samen o.m.: de meest geschikte oplossing te vinden;de risico’s...